Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (2024)

u-haul [u-haul]

Zelfstandig naamwoord

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (1)

 • u-haul
 • verhuiswagen
 • wagen
 • vrachtwagen
 • u-afstand
 • busje

Other

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (2)

 • haar caravan

U-haul

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (3) Zelfstandig naamwoord

u-haul

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (4)

Finish emptying the U-Haul tomorrow.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (5) Morgen de U-Haul verder leegmaken.

Why not empty the U-Haul tomorrow?

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (6) Morgen de U-Haul verder leegmaken?

Alan meanwhile drove the U-Haul truck.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (7) Alan reed de U-Haul vrachtwagen.

Meer resultaten

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (8)

verhuiswagen

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (9)

also: removal van moving van moving truck

She was unloading this U-Haul all by herself.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (10) Ze haalde alles zelf uit de verhuiswagen.

What's in the U-Haul?

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (11) Wat zit er in de verhuiswagen?

My mom left with the u-haul last weekend,

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (12) M'n moeder is afgelopen weekend vertrokken met de verhuiswagen.

Meer resultaten

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (13)

wagen

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (14)

also: car truck wagon vehicle chariot carriage cart van risk venture trolley rig take auditt dare buggy waggon

Like a U-Haul full of Saudis?

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (15) Een wagen vol Saudiërs?

PD found him loading stuff into his U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (16) De politie vond hem toen hij spullen in zijn wagen laadde.

Years ago we arrived in L.A. With a U-Haul full of stuff

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (17) Vier jaar geleden kwamen we in LA met een wagen vol spullen

Meer resultaten

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (18)

vrachtwagen

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (19)

also: truck lorry vehicle

Please, Josh. I was born in a U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (20) Toe, ik ben geboren in een vrachtwagen.

I was born in a U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (21) Ik ben geboren in een vrachtwagen.

If I was trying to make my way unimpeded in an ambulance than a U-Haul. through a storm-locked area, I would rather be.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (22) Als ik door een wegens storm afgesloten gebied zou willen… zou ik liever in een ambulance zitten dan in een vrachtwagen.

Meer resultaten

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (23)

u-afstand

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (24)

Renting a U-Haul and picking up all of our stuff and driving it to the ghetto is a bit much, don't you think?

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (25) Een U-afstand huur en plukken al onze spullen omhoog. en het rijden naar het getto is een beetje veel, vind je niet?

When you say truck rental, the biggest majority of us instantly think of a move it yourself truck rental company such as U-Haul or Budget Truck Rentals.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (26) Als u zegt vrachtwagen verhuur, de grootste meerderheid van ons direct denken aan een beweging-het-zelf vrachtwagen verhuur bedrijf zoals U-afstand of Budget Truck huur.

Meer resultaten

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (27)

busje

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (28)

I live out of a U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (29) Ik woon in een busje.

We're down the street in a U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (30) We zitten in een busje.

I was born in a U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (31) Ik ben geboren in een busje.

Meer resultaten

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (32)

U-haul

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (33) Other

haar caravan

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (34)

also: her caravan her trailer

I was helpin' my girlfriend move with a U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (35) Ik hielp m'n vriendin te verhuizen met haar caravan.

I was helping my girlfriend move with a U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (36) Ik hielp m'n vriendin te verhuizen met haar caravan.

I was heIpin' my girlfriend move with a U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (37) Ik hielp m'n vriendin te verhuizen met haar caravan.

Meer resultaten

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (38)

Voorbeelden van het gebruik van U-haul

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (39)

{-}Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (40)

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (41)

 • colloquial Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (42)
 • official Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (43)
 • ecclesiastic Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (44)
 • medicine Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (45)
 • financial Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (46)
 • computer Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (47)
 • ecclesiastic Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (48)
 • official/political Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (49)
 • programming Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (50)

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (51)

u-haul

verhuiswagen

busje

haar caravan

wagen

vrachtwagen

u-afstand

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (52)

But she brought a U-Haul to the second date.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (53)Maar ze bracht een U-Haul naar de tweede date.

I can go to U-Haul and get you some boxes.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (54)Ik kan naar U-Haul je wat dozen halen.

We're not standing outside by the U-Haul while you fondle yourself.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (55)We gaan niet bij de verhuiswagen wachten terwijl jij met jezelf loopt te spelen.

U-haul can provide you with various rental moving equipment to suit your needs.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (56)U-haul kan u met diverse verhuur bewegende apparatuur aan uw behoeften.

How the hell do they get their hands on a U-Haul or a van?

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (57)Hoe komen ze dan aan 'n verhuiswagen of een busje?

More examples below

you drive your own U-Haul?

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (58)je bestuurt je eigen busje?

We promised Jesus that Mohammed Would stay safely in the u-haul!

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (59)We hebben Jezus beloofd dat Mohammed… veilig in 't busje zou blijven!

Okay, don't mention the U-Haul, all right.- It's Mama.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (60)Het is mama. Oké, vertel niks over de verhuiswagen.

I was… I was helping my girlfriend move with a U-Haul, you know.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (61)Ik hielp m'n vriendin te verhuizen met haar caravan.

Takin furinute outside and a u-haul pull up to my door.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (62)TAKIN furinute buiten en een U-haul trek aan mijn deur.

But he's talking from the U-Haul?

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (63)Maar hij praat vanuit het busje?

don't mention the U-Haul,

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (64)vertel niks over de verhuiswagen.

More examples below

One day, a U-Haul is parked next door.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (65)Op een dag wordt een U-Haul naast de deur geparkeerd.

I got a friend coming with a U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (66)Er komt zo een vriend met een busje.

Well, what does she bring on a first date? A U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (67)Nou, wat brengt ze mee op haar eerste date? Een U-Haul.

No way.- What's in the U-Haul?

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (68)Echt niet. Wat zit er in de verhuiswagen?

Take it yourself with U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (69)Doe het zelf, met U-Haul.

Well, I got the U-Haul from Monday, so.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (70)Nou, ik ben met die van U-Haul op maandag geweest.

One day, a U-Haul is parked next door.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (71)Op een dag wordt een U-Haul geparkeerd naast de deur.

More examples below

It's common only in ambulances and certain U-Haul- style box trucks.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (72)Het is alleen gebruikelijk in ambulances en bepaalde verhuiswagens.

I called U-Haul, and I asked for the largest truck they had.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (73)Ik belde een opslagbedrijf en vroeg om de grootste truck.

You can't unload boxes from Fritz's U-Haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (74)U mag geen dozen uit Fritz' verhuisauto halen.

Apparently, Victoria mistook my party planning experience for an internship at U-haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (75)Blijkbaar verward Victoria mijn planning vaardigheden met een stage bij een verhuisbedrijf.

Small u-haul.

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (76)Een kleine aanhangwagen.

More examples below

Wat Betekent U-HAUL in het Nederlands - Nederlands Vertaling (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6804

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.